Filter 
First Name Last Name MI Chapter Grad Year
J White D Gamma 1916
James White S Zeta 1987
Jay White Kenneth Zeta Zeta 1985
Joel White M Rho Rho 1983
John White H Kappa 2015
John White W Theta 1972
John White C Theta 1977
John White F Upsilon Upsilon 1967
Joseph White G Theta Theta 1952
Kathryn White L Omicron Omicron 1961
Kelly White L Xi 1983
Kenneth White James Upsilon 1931
Kermit White E Omicron Omicron 1950
Kerry White R Pi Pi 1995
Larry White D Mu Mu 1982
Loretta White R Rho 1982
Malvin White F Xi Xi 1960
Marion White R Beta Beta 1964
Megan White Delta Delta 2010
Michael White A Phi 1993